Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Základná škola pri nemocnici zabezpečuje výchovu a vzdelávaniežiakov chorých a zdravotne oslabených  priamo na lôžkových častiach (detského, kožného, chirurgického, traumatologického) oddelenia a na infekčnom oddelení je zriadená samostatná trieda pre takto choré deti.